นโยบาย บริษัทอัครโอฬาร (1996) จำกัด

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการพนักงาน
        บริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทยังได้สนันสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
        1. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความตั้งใจ มีความต้องการเรียนรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆ ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ได้เรียนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน และเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานเอง
        2. จัดหาที่พักให้กับพนักงานที่มีรายได้น้อยอยู่ฟรี และจัดหาหอพักราคาเยาให้กับพนักงานที่มีรายได้ปานกลางอยู่อาศัย
        3. จัดรถรับส่งพนักงานที่ไม่มียานพาหนะมาทำงานฟรี
        4. สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางทำงาน ให้มีพาหนะเป็นของตนเอง โดยบริษัทจะจ่ายคืนให้ในรูปค่าเดินทางในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ทำงานให้กับบริษัท
        5. จัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในบริษัทเอง และแข่งขันกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านความปลอดภัย
        1. มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ในการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องต่อกฎหมาย และนำมาซึ่งการปรับปรุงวิธีปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
        2. กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีมาตรการในการตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
        3. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานมีการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย
        4. กำหนดให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
        5. จัดการให้ความปลอดภัย การรักษาสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมรวมเข้าอยู่ในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน และตอบแทนแก่ผู้มีผลงานดี

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาเสพติดให้โทษ
        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงพิษภัย และโทษของการเสพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ ยาเสพติดให้โทษ นอกจากบั่นทอนสุขภาพถึงชีวิตของผู้เสพแล้ว ยังผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทและส่วนรวมอื่นๆ ได้ บริษัทจึงเอาจริงเอาจังกับนโยบายข้อนี้มาก โดยได้จัดทำเป็นหนังสือกำหนดนโยบายข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนบทลงโทษของบริษัทไว้ (รายละเอียดทั้งหมดรวมอยู่ในภาคผนวกด้านหลังของหนังสือคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.