การตรวจสุขภาพประจำปี
        บริษัท อัครโอฬาร ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทยังได้สนันสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
  - ภาพการตรวจสุขภาพ 2553
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.